Otobüs Satışı İhale İlanı

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00

İ       L      A      N

 

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait  1 adet taşıt, 19/08/2019 Pazartesi günü saat 15:00’da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda,  Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle satılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 22/08/2019 Perşembe günü  aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

2-) Satışı yapılacak taşıt:

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

1

17 KK 735

OTOKAR

OTOBÜS

 (Doruk 190 S )

2011

FAAL

86.500,00

2.595,00

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-) İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde  görülebilir.

4-) İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

 

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-) GERÇEK KİŞİLERDEN

1 -Yerleşim Yeri Belgesi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )

                3 -Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

                4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

     5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair, Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

      6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

 

B-) TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge.

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

           5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

           6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.      

           7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair, Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

           8-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

C-) Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.


Otobüs Satışı İhale İlanı
 


Benzer Haberler