PALMİYE PLAJI KİRALAMA İHALESİ

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait 2 adet boş alan ( plaj ), 15.06.2021 Salı günü saat 14:30’da, altta gösterilen sıraya göre, Zeytinlik Mahallesi, Nato Caddesi, No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İstekli bulunmaması veya verilen tekliflerin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 18.06.2021 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde - 2:Kiralanacak yer:

SIRA NO

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

3 Yıllık/Sezonluk Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

1

Plaj/İşyeri

Zeytinlik Mah. Kaleler  Cad. No: 90   KARABİGA

( I NOLU ALAN )

01.07.2021

31.12.2023

15.000,00

450,00

2

Plaj/İşyeri

Zeytinlik Mah. Kaleler Cad. No: 92  KARABİGA

( II NOLU ALAN

01.07.2021

31.12.2023

12.000,00

360,00

2.1-)Üstteki tabloda yer alan 1 ve 2 sıra nolu alanlar deniz/yaz sezonunda ( 01 Mayıs – Eylül ayı  sonu )  gündüzleri plaj olarak hizmet verecek, asgari 50 şer adet  şezlong, şemsiye hizmeti sunarak aynı zamanda,gözleme, tost vb. aperatif yiyecekler ile alkol hariç sıcak-soğuk meşrubat vb. içecek satışı yapılacaktır.

            Bu alanlarda etrafa kötü koku yayan, sıvı yada katı kirliliğe sebep olan mal yada hizmet satışı yapılamaz.

2.2-)Kiralanan 1 ve 2 nolu alanlarda  mutfak olarak kullanılmak üzere kapalı alan ihtiyacı olması halinde, sökülüp takılabilen malzemeler ( ahşap, prefabrik vb. malzemeden ) kullanılarak azami 20 m2 ye kadar  kapalı alan yapılabilir ( mutfak yapılırsa ayrıca atık su için de depo yapılacaktır ). Zeminde beton malzeme kullanılamaz.  Açık alanda masa sandalye koymak için gölgelik yapılabilir. Kiracı yapacağı mutfak, gölgelik vb. işler için İdareden talepte bulunamaz bu giderler kendisine aittir.

            İşyerinin faaliyetinden kaynaklanan sebeplerle etrafa veya diğer işyerlerine zarar vermemesi için havalandırma, davlumbaz/baca vb. eklenti gerekmesi durumunda, gerekli önlemleri almak zorundadır.

            İşletme sahibi üstte sayılan mutfak, gölgelik vb. tüm eklentileri yapmadan önce, alan tespiti ve kullanılacak malzeme vb. hususlarında  Belediye Fen İşleri Servisinden izin almak zorundadır.

            İdare plaj ziyaretçileri için ortak bir noktaya tuvalet, duş sistemi ile soyunma kabini kuracaktır. Tuvalet, duş sistemi ile soyunma kabininin işletmesi Belediyeye aittir.

2.3-) Kiracı, kiraladığı alanda mangal yakılmasına izin vermeyecektir.

2.4-)Kiracı, diğer kişilere rahatsızlık veren gürültü ve taşkınlık yapılmasına müsaade etmeyecek gereği halinde kolluk kuvveti marifetiyle bu gibi durumları engelleyecektir.

2.5-)Kiracı, vatandaşların plajı kullanmasını engelleyemez. Vatandaş, plaj/kumsalda kendine ait  şemsiye açamaz ancak boş alana havlu sermek suretiyle plaj ve denizden faydalanabilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilemez.

2.6-)Kiracı plaj ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirlerden sorumludur. Bu gibi durumlardan İdare sorumlu tutulamaz.     

2.7-)İhale kapsamındaki tüm işyerlerine konulacak işyerini belirtici/tanıtıcı tabela, Zabıta Memurluğumuzca belirlenecek standartlarda imal edilerek kullanılacaktır.

Madde -3 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -4 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-GERÇEK KİŞİLERDEN

1 - Yerleşim Yeri Belgesi

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 -  Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

 6 - İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

            5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

            6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

             7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

            8-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

            9 - Tüzel kişinin ihale tarihi itibariyle tüm ortaklarını gösterir belge ve ortaklara ait ayrı ayrı

            Yerleşim Yeri Belgeleri

  C- Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara  göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -5 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ