TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI İHALE İLANI

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

1-) Aşağıda özellikleri belirtilen Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesine ait 1 adet taşıt ve 2 adet iş makinesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi, 17.11.2020 Salı günü saat 11:00 da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda, istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 20.11.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

2-) Satışı yapılacak taşıt ve iş makineleri:

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

ÇALIŞMA sa/km

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

1

17 KB 002

BOMAG

BW 213 D-4 VİBRASYONLU SİLİNDİR

2013

FAAL

403 saat

300.000,00

9.000,00

18

2

17 KB 005

ÇUKUROVA

885 KAZICI YÜKLEYİCİ

2006

FAAL

3173 saat

70.000,00

2.100,00

18

3

17 KK 736

OTOKAR

OTOBÜS

 (Doruk 190 S )

2011

FAAL

636430 km

160.000,00

4.800,00

18

3-) İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4-) İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-) GERÇEK KİŞİLERDEN

1 -Yerleşim Yeri Belgesi

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4 -Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

6 - İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

B-) TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge.

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza  beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden  alınacak belge.

8-Tüzel kişilerin büyük ortağının vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

9-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

C-) Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ