İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait 1 adet işyeri, 04.01.2022 Salı günü saat 14:00’da, altta gösterilen sıraya göre, Zeytinlik Mahallesi, Nato Caddesi, No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İstekli bulunmaması veya verilen tekliflerin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 07.01.2022 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde - 2:Kiralanacak İşyerleri:

SIRA NO

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

1

Kahvehane

( MEŞELİ KAHVE )

Ulucami Mah. Koca Meşe 1 Sk. No: 2   KARABİGA

15.01.2022

14.01.2025

18.000,00

540,00

2.1-  İşyeri, işletmeciye ait masa/sandalye gibi demirbaşlar  haricinde mevcut haliyle kiraya verilecek olup,  kahvehane olarak işletilecektir.

2.2 -İşyerinin faaliyetinden kaynaklanan sebeplerle etrafa ve diğer işyerlerine zarar vermemesi için havalandırma, davlumbaz/baca vb. eklenti gerekmesi durumunda, işletme sahibi Belediye Fen İşleri Servisinden izin alarak gerekli önlemleri almak zorundadır.

2.3 - İhaleye, en az 1 yıldır 1. Yerleşim yeri olarak  Karabiga’ da ikamet edenler katılabilir.

Madde -3 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -4 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1-  Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu.

2- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5-  Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

                  B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.                     

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

9 - Tüzel kişinin ihale tarihi itibariyle tüm ortaklarını gösterir belge ve ortaklara ait ayrı ayrı  Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu.

            C- ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1- Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -5 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ