BALIK SATIŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait, altta gösterilen işyerleri, 30.04.2024 Salı günü saat 14:00’da belirtilen sıraya göre, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda, Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya  verilecektir.

Madde - 2:Kiraya verilecek taşınmaz mallar:

SIRA NO

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

1

İşyeri

Yalı Mah. Cumhuriyet Cad.No.84/A  KARABİGA

01/05/2024

30/04/2027

90.000,00

2.700,00

2

İşyeri

Yalı Mah. Cumhuriyet Cad.No.84/B  KARABİGA

01/05/2024

30/04/2027

90.000,00

2.700,00

2.1-İşyerinde sadece çiğ veya pişmiş balık vb. deniz ürünleri satışı yapılacaktır.

Madde -3 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -4 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-GERCEK KİŞİLERDEN

1 – Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi.

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair   Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza  beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

9 - Tüzel kişinin adresinin Karabiga Belediye sınırları içerisinde  olduğunu dair Ticaret Sicil Gazetesi veya buna dair belge.

C- Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ