İĞDELİK MEVKİİ İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait 1 adet işyeri  26.10.2021 Salı günü saat 14:00’da, Zeytinlik Mahallesi, Nato Caddesi, No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İstekli bulunmaması veya verilen tekliflerin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 02.11.2021 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde - 2:Kiralanacak İşyerleri:

SIRA NO

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

5 Yıllık Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

1

Restaurant / Lokanta vb.

Ulucami Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 KARABİGA

15.11.2021

14.11.2026

25.000,00

750, 00

2.1-)Kiralanan işyeri tadilat gerektirmektedir.  Tadilata ilişkin İdareden talepte bulunulamaz tüm giderler İşletme sahibine  aittir.

Madde -3 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -4 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1- Yerleşim Yeri Belgesi

2- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5-  Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

7 – İşyeri Görme Belgesi ( Belediyemizden temin edilecektir )

                B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza   beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

9 - Tebligat adresi.

10- İşyeri Görme Belgesi ( Belediyemizden temin edilecektir )

Madde -5 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ