KARABİGA BELEDİYESİ SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

T.C.
KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI


1 - Karabiga Belediye Başkanlığına ait olan taşınmaz üzerinde,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ( Artırma ) ile  29 yıl süreyle Sınırlı Ayni Hak Tesisi ihale edilecektir.

2-İhale dokümanı, Karabiga Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecekler Karabiga Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2.500,00 TL. ( İkibinbeşyüzTürkLirası ) doküman satış bedeli ödeyerek dokümanı ( CD ortamında ) satın almak zorundadır.

3-İhale, 23.08.2022 Salı günü saat 14:00 da Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/Çanakkale adresindeki Belediye Hizmet Binası Toplantı/Nikah Salonunda yapılacaktır.

4 –Tekliflerin sunulması: İhaleye katılacak olan İstekliler  ihale dokümanına göre  hazırladıkları teklif zarflarını, 23.08.2022 Salı günü saat 14:00’ a kadar Karabiga Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. İstekliler tarafından tahmin edilen bedelin altında olmamak şartıyla irtifak hakkı bedeli teklif edilecektir.

5-İhale Konusu İşin Yeri ve Adı: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Ulucamii Mah., Karatepe  Mevkiinde Belediyemiz mülkiyetindeki 4017 parsel nolu taşınmazın 500.000 m2 lik kısmında, Tıbbi Ve Aromatik Bitki Üretimi Amaçlı  Dikim Yapılması, Tesis Kurulması ve 29 yıl süreyle İşletilmesi amacıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi yoluyla İrtifak hakkı ( üst hakkı ) verilecektir. İşletme süresi sonunda tesis bedelsiz olarak İdareye devredilecektir.

6 –Tahmin Edilen Bedel: 7.250.000,00 TL. ( YedimilyonikiyüzellibinTürkLirası ) - 29 yıl süreli İrtifak hakkı bedeli.

7 –Geçici Teminat: Tahmin edilen bedelin % 3’ ü tutarında 217.500,00 TL.

( İkiyüzonyedibinbeşyüzTürkLirası ) dir.

 8-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlilik Kriterleri:

8.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında   sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b)Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

c)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin Şartname ekindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f)İsteklinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 100.000 m2 lik alanda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair ÇKS Belgesi,

g)Kanuni İkametgah sahibi olmak;

1) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi,

2) Tüzel Kişiler İçin Tebligat Adresi,

h)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

ı)İsteklinin kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen iş kolunda ilk ilan tarihinden önce, 012801 Nace kodu ( Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ) yer almalıdır. Buna ilişkin belge,

i)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

j)Arazi üzerinde dikimi yapılacak bitki türlerini,  yapılacak tesis-eklenti vb., kullanılacak makine-ekipman, sulama ve elektrik sistemi ile ara yollara ilişkin yerleşim planını gösterir en az A3 boyutunda Avan Proje (Avan Proje Orman Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır ) ,

k) Bitki Yetiştiriciliğine ilişkinİyi Tarım Uygulamaları Sertifikası,

1) İstekliye ait ise İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

2) Teknik Ekip/Danışman Firmaya ait ise Sözleşme ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

8.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İlanın 8.1. maddesinin ( a ) ve ( h ) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

8.3. İlanın 8.1. maddesinin ( f ), ( ı ) ve ( k ) bentlerinde belirtilen belge/belgelerin İş Ortaklığı ortaklarının biri tarafından sunulması yeterlidir.

8.4.Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.

8.5.İstekliler, sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

8.6.İstekliler, sayılan belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9 -İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına  itiraz  edilemez.

İlan olunur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ