SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

T.C.
KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI


1 - Karabiga Belediye Başkanlığına ait olan taşınmaz üzerinde,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ( Artırma ) ile  30 yıl süreyle Sınırlı Ayni Hak Tesisi ihale edilecektir.

2-İhale dokümanı, Karabiga Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecekler Karabiga Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2.500,00 TL. ( İkibinbeşyüzTürkLirası ) doküman satış bedeli ödeyerek dokümanı ( CD ortamında ) satın almak zorundadır.

3-İhale, 02.05.2023 Salı günü saat 14:00 da Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/Çanakkale adresindeki Belediye Hizmet Binası Toplantı/Nikah Salonunda yapılacaktır.

4 –Tekliflerin sunulması: İhaleye katılacak olan İstekliler  ihale dokümanına göre  hazırladıkları teklif zarflarını, 02.05.2023 Salı günü saat 14:00 a kadar Karabiga Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. İstekliler tarafından kdv hariç aylık elektrik satış hasılatı toplamının belli bir yüzdesi olarak teklif edilecektir.

5- İhale Konusu İşin Yeri ve Adı: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Ulucamii Mah., Belediyemiz mülkiyetindeki 263 Ada 25 parsel nolu taşınmaz üzerinde (29.154,51 m2   lik alan ), İnsinerasyon Sistemi ile Katı Atıkların Bertaraf  Edilerek Elektrik Enerjisi Üretmek Üzere Tesis Kurulması ve 30 Yıl Süreyle İşletilmesi amacıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi yoluyla İrtifak hakkı ( üst hakkı ) verilecektir.

6 –Tahmin Edilen Bedel: 10.800.000,00 TL. ( OnmilyonsekizyüzbinTürklirası ) - 30 yıl süreli İrtifak hakkı bedeli.

7– Geçici Teminat: Tahmin edilen bedelin % 3’ ü tutarında 324.000,00 TL. (ÜçyüzyirmidörtbinTürklirası) dir.

8 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri:

8.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında   sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile birlikte Tüzel Kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

b)Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

c)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin Şartname ekindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f)Kanuni İkametgah sahibi olmak;

1) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi,

2) Tüzel Kişiler İçin Tebligat Adresi,

g)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

h)İsteklinin kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen iş kolunda “ Atık Bertarafı faaliyeti ile Elektrik Enerjisi Üretimi faaliyeti” yer  almalıdır. Buna ilişkin belge,

ı)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

i)İşyeri görme belgesi,

j) İsteklinin, tahmin edilen bedelin % 100’ ünden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren, Şartname ekindeki forma uygun, ihaleyi yapan İdare adına ve ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu sunması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

8.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İlanın 8.1. maddesinin ( a ), ( g ) ve (  i  ) bentlerinde yer alan belge/belgelerinayrı ayrı sunulması zorunludur.

8.3. İlanın8.1. maddesinin ( h) bendinde belirtilen belge/belgelerin İş Ortaklığı ortaklarının biri tarafından sunulması yeterlidir.

8.4.Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.

8.5.İstekliler, sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

8.6.İstekliler, sayılan belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9 -İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına  itiraz  edilemez.

İlan olunur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ