TAŞIT SATIŞ İHALESİ - 2023

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-Aşağıda özellikleri belirtilen Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesine ait  2 adet taşıt 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi, 28.03.2023 Salı günü saat 14:00 de, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda, yapılacaktır.

SIRA NO

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

ÇALIŞMA sa/km

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

1

FIAT LİNEA

( Emotion Plus)

OTOMOBİL

2010

FAAL

276.500

260.000,00

7.800,00

1

2

MİTSUBISHI

( L 200 )

ÇİFT KABİN PİKAP

1998

FAAL

417.900

150.000,00

4.500,00

18

MADDE 2- İhaleye katılabilecek olanlar: Söz konusu ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir.

MADDE 3- İhaleye katılamayacak olanlar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.    

MADDE 4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler: İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgeleri, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olarak belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1- Yerleşim Yeri Belgesi

2- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5-  Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

              B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza   beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

9 - Tüzel kişinin ihale tarihi itibariyle tüm ortaklarını gösterir belge ve ortaklara ait ayrı ayrı  Yerleşim Yeri Belgesi.

            C- ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1- Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -5 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ