KOMATSU LODER İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALESİ

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesine ait, altta özellikleri belirtilen 1 adet işmakinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü   ( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi, 03.01.2024 Çarşamba günü saat 14:00 da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda, istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 09.01.2024 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

ÇALIŞMA

SA/KM

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

KOMATSU

WA 320-3

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

2000

FAAL

-

625.000,00

18.750,00

20

Madde -2 İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -3 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1-Tebligat için kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

2-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )

3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

            B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün

noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )      

9 - Tüzel kişinin Tebligat Adresi,   

C- ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1- Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -4 Müşteri, taşıt/iş makinesine ihale öncesi yerinde ( Belediye Hizmet Araçları Garajı ) ekspertiz yapabilir/yaptırabilir. İhale sonrası üzerine ihale yapılan kişi taşıt/iş makinesine  ilişkin kusur, eksik, hata vb. herhangi bir itirazda bulunamaz.

Madde -5 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ