SERVİS PLAKASI ( S ) İHALESİ

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Md. 1-)Karabiga Belediye Başkanlığı Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere 50 adet servis araçları “S” plakası, 31.05.2023 Çarşamba günü saat 10: 00 da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Nikah ve Toplantı Salonunda, Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle satılacaktır.

Md. 2-)S Plaka Satış İhalesi:

Konusu

Plaka No

1 Plaka İçin Muhammen Bedel/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

S Plaka satışı

17 S 4999 ‘dan  17 S 4950 no.lu  plakaya  kadar     

100.000,00

25.000,00

1-İhaleye 17 S 4999 nolu plakadan başlanarak, geriye doğru her plakanın sırayla tek tek satışı yapılacaktır.

2- İhalede 1 adet S plakası alan katılımcı, ikinci S plakası için ihaleye katılamaz ve teklif veremez.

Md. 3-)İhaleye Katılabilme Şartları:

1 - İhaleye yalnızca gerçek ve yerli istekliler katılabilirler, Tüzel kişiler katılamaz.

2-  İhaleye katılacak olanların Biga İlçesi nüfusuna kayıtlı olmaları zorunludur.

3-  2886 sayılı kanuna göre cezalı durumda olanlar ihaleye katılamaz.

Md. 4-) İhale şartnamesi mesai gün ve saatleri içerisinde Belediye Mali Hiz. Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanlar 250,00 TL. bedel karşılığında şartnameyi satın alarak, istenilen belgeleri aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve 29.05.2023 Pazartesi günü Saat 17:00  ye kadar Mali Hiz. Müd.’ ne teslim edecektir.

            İsteklilerde aranılacak belgeler:

1-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Biga İlçe Sınırları İçerisinde ikamet ettiğine dair Yerleşim Yeri Belgesi,

3- Adli Sicil Belgesi, (Taksirli suçlar hariç sabıka kaydının bulunmaması gerekir.)

4- Servis Taşımacılığına İlişkin İlgili Meslek/ Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna  dair faaliyet belgesi,

5- İhaleye katılacak kişinin Karabiga Belediyesine borcu olmadığına dair Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı,

6-  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

7-  Nüfus Kayıt Örneği,

8-  Geçici teminat makbuzu yada mektubu,

9- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,

10- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve beyanname ekinde Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin İsteklilerde aranılacak belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.

Md. 5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ