SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YOLUYLA BİYOGAZ TESİSİ KURULMASI VE 30 YIL SÜRELİ İŞLETİLMESİ İHALE İLANI

T.C.
KARABİGA BELEDİYESİ


SINIRLI AYNİ HAK YOLUYLA BİYOGAZ TESİSİ KURULMASI VE 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ  İŞİNE AİT İHALE İLANI


1 - Karabiga Belediyesine ait olan taşınmazlar üzerinde, Sınırlı Ayni Hak Tesisi yoluyla Hayvansal Ve Diğer Organik Atıkların Bertaraf Edilerek Enerji Üretimi Amaçlı  İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Tesis Kurulması Ve 30 yıl süreyle İşletilmesi İşi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ( Artırma ) ile  ihale edilecektir.

2-İhale dokümanı, Karabiga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecekler Karabiga Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2.500,00 TL. ( İkibinbeşyüzTürkLirası ) doküman satış bedeli ödeyerek dokümanı ( CD ortamında ) satın almak zorundadır.

3-İhale, 22.02.2021 Pazartesi günü saat 11:00 da Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/Çanakkale adresindeki Belediye Hizmet Binası Toplantı/Nikah Salonunda yapılacaktır.

4 –Tekliflerin sunulması: İhaleye katılacak olan İstekliler  ihale dokümanına göre  hazırladıkları teklif zarflarını, 22.02.2021 Pazartesi günü saat 11:00’ a kadar Karabiga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. İstekliler tarafından aylık elektrik satış toplamının belli bir yüzdesi olarak teklif edilecektir.

5-İhale Konusu İşin Yeri ve Adı:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıbucak Mevkiinde ki  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı  ( 117.800 m2) ve Belediye Hizmet Alanında ( Sera, Enerji Tesisi, Dönüşüm Tesisleri, İştirak ve İşletme Alanı – 32.200  m2) olmak üzere Mülkiyeti İdaremize ait 7338, 7339, 7340, 7341, 7342 ve 7343 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde toplam 150.000 m2 alanda Sınırlı Ayni Hak Tesisi yoluyla İrtifak hakkı verilecektir.

            İrtifak hakkı sahibi, taşınmazlar üzerine Hayvansal Ve Diğer Organik Atıkların Bertaraf Edilerek Enerji Üretimi Tesisi ( Biyogaz Tesisi ) kurarak işletecektir. İşletme süresi sonunda tesis bedelsiz olarak İdareye devredilecektir.

6 -Muhammen Bedel: 3.150.000,00 TL. ( ÜçmilyonyüzellibinTürkLirası ) - 30 yıl süreli İrtifak hakkı bedeli.

7 –Geçici Teminat: Muhammen bedelin % 3’ ü tutarında 94.500,00 TL.

( DoksandörtbinbeşyüzTürkLirası ) dir.

 8-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlilik Kriterleri:

 8.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında   sunmaları gerekir:

      a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b)Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

c)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f)  Banka Referans Mektubu,

1) İsteklinin, 30.000.000,00 TL. ( OtuzmilyonTürklirası ) den  az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren,  Şartname ekinde yer alan forma uygun, ihaleyi yapan İdare adına ve ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu sunması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

g)İsteklinin en az 3 megawatt gücünde Geçici veya Kesin Kabulü yapılmış Biyogaz Tesisine ihale tarihi itibariyle sahip olması gerekir. Bu kapsamda;

1) Resmi Kurumlardan alınmış geçerliliği olan Geçici/Kesin Kabul Belgesi,

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( ÇED ) kapsamında, İstekliye ait herhangi bir Biyogaz Tesisine ilişkin ÇED Ek 1 ve Ek 2 Belgeleri,

h)Kanuni İkametgah sahibi olmak;

1) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi,

2) Tüzel Kişiler İçin Tebligat Adresi,

ı)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

j)İsteklinin kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen iş kolunda, Yenilenebilir Enerji konusu  bulunmalıdır. Buna ilişkin belge,

k)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

a)İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9. maddesinin ( a ) ve ( ı ) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

b)( g ) ve ( j ) bentlerinde belirtilen belge/belgelerin ise Şirket ortaklarının/İş ortaklığı Ortaklarının biri tarafından sunulması yeterlidir.

8.3.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

8.4.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.5.Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.

9 -İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına  itiraz  edilemez.

İlan olunur.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ