İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI-ÜÇGEN PARK

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait  1 adet işyeri, 25/04/2023 Salı günü saat 14:00’da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda, Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya  verilecektir. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 28.04.2023 Cuma günü  aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde - 2:Kiraya verilecek taşınmaz mal:

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

İşyeri

Zeytinlik Mah. Soğuksu  Cad.No:2  -  KARABİGA

01/05/2023

30/04/2026

27.000,00

810,00

2.1.Üstteki tabloda yer alan işyeri, çay bahçesi ve büfe olarak hizmet verecektir. Sıcak-soğuk meşrubat vb. içecekler, gözleme, tost vb. yiyecekler ile alkol hariç büfe ürünlerinin satışı yapılacaktır.

2.2- İşyerinde açıkta çiğ balık vb. deniz ürünleri ile etrafa kötü koku yayan, sıvı yada katı kirliliğe sebep olan mal yada hizmet satışı yapılamaz. İşyerinin faaliyetinden kaynaklanan sebeplerle etrafa ve diğer işyerlerine zarar vermemesi için havalandırma, davlumbaz/baca vb. eklenti gerekmesi durumunda, işletme sahibi Belediye Fen İşleri Servisinden izin alarak gerekli önlemleri almak zorundadır.

Madde - 3 :Yıllık kira artışları, birinci yıl ihale bedeli, diğer yıllar için ise cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde değişim oranı) oranı göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenir.Bu  miktarlara  KDV  dâhildir.

Madde- 4 : Kira başlangıç ve bitiş  tarihi üstteki tabloda gösterilmiştir.Kira sözleşmesi sona erdiğinde taşınmaz tekrar ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-GERCEK KİŞİLERDEN

1 -Yerleşim Yeri Belgesi. ( Kiracı Karabiga’ da İkamet ediyor olmalıdır. )

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair   Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza    beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair

Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

C- Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ