TAŞIT SATIŞI İHALE İLANI

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Aşağıda özellikleri belirtilen Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesine ait  taşıtların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi, 02.02.2021 Salı günü saat 11:00 da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda, istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 05.02.2021 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

SIRA NO

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

ÇALIŞMA sa/km

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

1

BMC PRO 624 ( 6X2 ) LTD YAT. D

KAMYON

( HAFRİYAT TİPİ )

2007

FAAL

238.700

72.000,00

2.160,00

18

2

BMC FATİH

200/26 SDT

KAMYON

( HAFRİYAT TİPİ )

1995

FAAL

73.400

47.500,00

1.425,00

18

3

OTOKAR ATLAS KISA ŞASİ

VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

2014

FAAL

22.200

144.000,00

4.320,00

18

4

SECO STARJET BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

20 HP MOTOR -

102 CM. BIÇAK BOYU

2018

FAAL

-

12.750,00

382,50

18

Madde -2 İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -3 İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1-Tebligat için kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

2-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )

3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

                  B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza  beyannamesi.

7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.

8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

9 - Tüzel kişinin ihale tarihi itibariyle tüm ortaklarını gösterir belge ve ortaklara ait ayrı ayrı Yerleşim Yeri Belgesi

            C- ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1- Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -4 Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ