İLAN: Belediyemize Ait 1 Adet İş Yeri Kiralıktır

İ       L      A      N

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :Belediyemize ait  1 adet işyeri, 25/06/2020 Perşembe günü saat 14:00’da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda, Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya  verilecektir. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 29/06/2020 Pazartesi günü  aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde - 2:Kiraya verilecek taşınmaz mal:

Cinsi/Kullanım Amacı

Adresi

Kiralama Başlangıç ve Bitiş Süresi

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli/TL.

Geçici Teminat Bedeli/TL.

Çay Bahçesi ve Büfe

Zeytinlik Mah. Kaleler  Cad.  -  KARABİGA

( Üçgen Park )

01/07/2020

30/06/2023

4.800,00

144,00

3-) İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde  görülebilir.

4-) İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN

1 - Yerleşim Yeri Belgesi.
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )
3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.
6- Adli Sicil Belgesi.
7- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

  1. TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge
8- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

  1. Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

DİĞER HABERLERİMİZ ve DUYURULARIMIZ